Protestantse Gemeente: groot tekort, maar vermogen blijft constant

Het totale vermogen van de Protestantse Gemeente Den Haag blijft constant. Maar onder dat schijnbaar gunstige zinnetje schuilt een andere werkelijkheid.

De PGG kampt al jaren met een groot tekort uit ‘gewone activiteiten’. Door een ook in 2016 optredend voordelig saldo van ‘bijzondere baten’ minus ‘bijzondere lasten’ is het resultaat vorig jaar op een klein tekort van ongeveer € 25.000 uitgekomen. Het totale vermogen van de Protestantse Gemeente Den Haag is daardoor in 2016 vrijwel constant gebleven op bijna 13 miljoen euro.

Geen structurele oplossing
De algemene kerkeraad van de PGG heeft onlangs de jaarrekening 2016 vastgesteld. Dit overzicht laat zien hoe wankel de financiële positie is. In de begroting 2016 werd uitgegaan van een negatief saldo uit gewone activiteiten van € 509.000. Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat tekort nog groter te zijn, namelijk € 623.000. De ‘bijzondere baten minus lasten’, die dat tekort compenseerden, bestonden vorig jaar uit koersresultaten van effecten (185.000 euro), verkoop van gebouwen (586.000 euro) en ontvangen legaten (137.000 euro).
Het College van Kerkrentmeesters heeft deze zomer aan de algemene kerkeraad gerapporteerd dat de huidige gang van zaken ‘geen structurele oplossing’ biedt. Al sinds 2009 moeten ‘bijzondere baten’, die niet te voorzien zijn, de jaarrekening redden. De kerkrentmeesters: ‘Met de wetenschap dat de baten elkaar jaar twee procent minder worden en de lasten twee procent meer, zal dit incidentele opvangen binnen een paar jaar ook niet meer werken.’

Externe fondsen
De algemene kerkeraad is het met de kerkrentmeesters eens dat alle geledingen, ook de wijken, ‘zich nog meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen begroting en de noodzaak te komen tot een sluitende exploitatie’. Aandacht wordt gevraagd voor cofinanciering door fundraising, verhoging van huurinkomsten en het aantrekken van externe fondsen.
Met uitzondering van kerkgebouwen en pastorieën willen de kerkrentmeesters onderdelen van het onroerend goed van de PGG die niet renderen of rendabel zijn te maken, verkopen. Over de kerkgebouwen wordt gezegd: ‘Het onttrekken van meer gebouwen aan de eredienst is iets dat het college de komende jaren nadrukkelijk probeert te voorkomen, maar kan bij ongewijzigde of verslechterende omstandigheden op termijn zeker niet worden uitgesloten.’

Protestants Centrum
Ook de Protestantse Diaconie verkeert in zwaar weer. De uitvoeringsorganisatie Stek moet volgend jaar 200.000 euro bezuinigen. Dat is tien procent van het totale budget. Als onderdeel daarvan moeten bijvoorbeeld de ‘Zinzoekers’, een project van StekJong, geld inleveren. De ‘Zinzoekers’ vormen het enige bovenwijkse werk voor twintigers en dertigers van de PGG.
De buurt-en-kerkhuizen blijven een hoeksteen van het beleid van de Diaconie. Maar nu er bezuinigd moet worden stelt de Diaconie zich wel de vraag of het uitgangspunt – één diaconale locatie per wijk – ‘ten volle kan blijven bestaan’. Per geval moeten keuzes worden gemaakt.
Tenslotte wil de Diaconie onderzoeken of het grote pand aan de Parkstraat, Protestants Centrum geheten, ingeruild moet worden voor een gebouw ‘met meer (inloop)mogelijkheden en minder kosten.’

Jaarrekening PGG: klik hier.
Jaarrekening Diaconie: klik hier

Deel dit artikel