Christelijk Gereformeerd Den Haag wil vrouwen in het ambt

0
1789

Het landelijk kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) heeft nog geen toestemming gegeven om vrouwen toe te laten in het ambt. Veel plaatselijke gemeenten vinden dat het volgens de Bijbel wél mag. Ook de CGK van Den Haag.

‘Als het aan de Haagse Christelijke Gereformeerde Kerk lag, hadden er waarschijnlijk al lang vrouwen in het ambt gemogen’, zegt Maarten Groen, predikant in de CGK in Moerwijk. In de CGK mogen vrouwen geen ambtsdrager zijn, omdat men in de Bijbel leest dat dat niet toegestaan is – en de Bijbel is voor dit kerkgenootschap doorslaggevend. Den Haag en meer gemeentes in Nederland vinden echter dat er wel degelijk bijbelteksten zijn waaruit blijkt dat vrouwen deze functies mogen bekleden. ‘Mannen hebben in de Bijbel vaker cruciale posities. De apostelen, de profeten en de evangelisten zijn meestal mannen. Maar er zijn ook voorbeelden van vrouwen, bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 11 waar staat dat vrouwen profeteren. Verder zijn er een paar bijbelteksten waarin staat dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Maar de vraag is wat dat in die tijd betekend heeft, gaat het wel over het ambt? Bovendien staat elders (Galaten 3:28): “Mannen en vrouwen zijn allen één in Christus.” We willen de Bijbel niet tekort doen, maar het kan zijn dat wij, in onze tijd, een voortschrijdend inzicht hebben. De vraag of wij de Bijbel wel goed gelezen hebben is ook door de emancipatie van de vrouw in gang gezet.’

Het wringt

Vanaf de jaren zestig en zeventig is het in veel protestantse kerken toegestaan dat vrouwen ouderling, diaken of predikant worden. Ook in de CGK gingen er toen stemmen op in die richting. Rond 2000 is de kwestie op hun synode aan de orde geweest, uiteindelijk vond een meerderheid dat de Bijbel geen vrouwen in het ambt toeliet.

De discussie is de laatste jaren echter gegroeid en inmiddels wordt er zelfs gesproken over een crisis. In een plaatselijke gemeente (Nieuwegein) mogen – tegen het beleid van de landelijke kerk in – vrouwen ambtsdrager zijn. Groen legt uit dat de CGK vaak samenwerkt met twee andere klassiek gereformeerde kerkgenootschappen, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerd Kerken vrijgemaakt. ‘In die kerken is het ambt al een tijdje opengesteld voor vrouwen. Als je een samengestelde gemeente hebt, dan wringt dat.’

Best moeilijk

Van Den Haag moet het dus kunnen, maar het kerkverband geeft de ruimte daartoe niet, aldus Groen. ‘Best moeilijk: je wilt loyaal zijn aan dat kerkverband maar je wilt allereerst luisteren naar wat de Bijbel zegt. Als het gaat over een andere kwestie, bijvoorbeeld welke bijbelvertaling we moeten gebruiken, dan kun je je bij een besluit neerleggen, ook al ben je zelf een andere mening toegedaan. Maar het gaat hier om mensen, vrouwen. We vinden het wel lastig dat een deel van ons kerkverband het andere deel beperkingen oplegt.’

Dit najaar heeft de CGK weer een synode en komt het onderwerp op de synodetafel. Groen: ‘We wachten eerst maar es af wat er uit de synode komt.’

Tekst: Margot C. Berends

Op de foto: de Nebo-kerk in Moerwijk.