Evangelische kerken

City Life Church Den Haag
a. Escamplaan 280, 2547 GM, Den Haag
t. (070) 323 02 07
@. info@clcdenhaag.nl
i. clcdenhaag.nl

Evangelische gemeente Morgenstond
a. Westduinweg 151, 2583 AA, Den Haag
t. (070) 350 09 76
@. info@egmscheveningen.nl
i. egmscheveningen.nl

KLEURbuurtkerk
t. 06 24533167 (Marcel van Dam)
@. KLEURkerk@gmail.com (Marcel van Dam)
i. kleurkerk.nl

Rafael Evangelie gemeente Den Haag
a. Cor Ruysstraat 2, 2284 XL, Rijswijk
@. rafaeldh@solcon.nl
i. rafaeldenhaag.nl

Vrije Evangelische Gemeente
a. Zoutkeetsingel 112-114, 2512 HR, Den Haag
t. (070) 365 09 93
@. info@vegdenhaag.nl

Johan Maasbach Wereldzending / The Blessing Den Haag
a. Vieringen: Loosduinsekade 222, Den Haag (‘Capitol’). Bureau: Apeldoornselaan 2, 2573 LM, Den Haag.
t. (070) 363 59 29
@. https://www.maasbach.nl/contact/
i. maasbach.nl